Teacher (Primary) – Gaelic Medium, (Permanent/Fixed Term) (Full/Part Time), Various Locations in Highland Council Area HGH10310

Full Time @Jobs 4 Youth
  • Various Locations within The Highland Council, United Kingdom View on Map
  • Post Date : September 9, 2021
  • Apply Before : November 8, 2021
  • 0 Click(s)
  • View(s) 16
  • Share:

Job Description

Job Description

PLEASE NOTE: POSTS AVAILABLE:

0.5 FTE Acharacle Primary School – Permanent

0.5 FTE Mallaig Primary School – Permanent

Tiotal Dreuchd: Tidsear Bun-sgoile – Foghlam tron Ghàidhlig
Àite: Diofar Àiteachan taobh a-staigh sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd
Uairean: Diofar – Làn-ùine/Pàirt-ùine
Ùine: Diofar – Maireannach/Sealach
Tuarastal: £27,498 – £41,412 pa/pro rata

Neach Fiosrachaidh: Jean NicFhionghain, Fòn: 01463 702730

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

NOTA: LÌON IS TILL AN DUILLEAG ROGHAINN CHO-CHEANGAILTE GU: staffing.recruitmentteaching@highland.gov.uk .

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Tha pasgan ath-shuidheachaidh cuimseach aig a’ Chomhairle agus math dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail.

Mar as trice ‘s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

Riatanasan

Tha clàrachadh le Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba riatanach.

Ceangal Obrach

Post Title: Primary Teacher – Gaelic Medium
Location: Various Locations within Highland Council Area
Hours: Various – Full Time/Part Time
Duration: Various – Permanent/Temporary
Salary: £27,498 – £41,412 pa/pro rata

Contact Person: Jean MacKinnon Tel. 01463 702730

Please APPLY ONLINE.

NOTE: PLEASE COMPLETE & RETURN THE ATTACHED PREFERENCE SHEET TO: staffing.recruitmentteaching@highland.gov.uk .

Applications from Gaelic speakers are essential.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

The council has a comprehensive relocation package which may be available to External Permanent successful candidates.

Short listed applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated. Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

Requirements

GTCS Registration is essential

Other jobs you may like